NAC LATVIA noteikumi

NAC LATVIA vispārējie noteikumi

Ievads

 1. Vispārējie noteikumi. NAC LATVIA noteikumi sportistiem ietver uzstādījumus, direktīvas, norādījumus un lēmumus, paredzētus virzīt NAC LATVIA un tās locekļus neprofesionālā sporta vadībā.
 2. Pilnvaras. Apstiprina un atceļ Dibinātāju Padomes noteikumus. Starplaikos starp ikgadējām Dibinātāju Padomes sēdēm Federācijas vadīšanu veic Prezidents, Prezidenta Izpildpalīgs, Izpilddirektors un Ģenerālsekretārs.
 3. Vienošanās. Nacionālās Federācijas, sportisti, tiesneši, administratori un citas oficiālās personas iestājas NAC LATVIA pēc savas gribas un ar to piekrīt pakļauties Statūtiem un noteikumiem. Kļūstot par NAC LATVIA locekli, tās locekļi piekrīt, ka Statūti un noteikumi eksistē par labu bodibildingam un fitnesam kā sporta veidam. NAC LATVIA ir tiesības uzlikt disciplinārsodus Statūtu un noteikumu pārkāpējiem.
 4. Definīcijas. Noteikumiem pielieto tās pašas definīcijas, kas izklāstītas Statūtos. Federācijas Goda Kodekss, kas ir neatņemama Statūtu daļa, arī ietilpst Noteikumos.
 5. Izskaidrojums. Noteikumos nevar paredzēt jebkuras atsevišķas situācijas atrisināšanu. Visa atbildība par problēmas atrisināšanu pieder Prezidentam.
 1. Pilnvaru deleģēšana: Prezidents pēc saviem ieskatiem nosūta Izpildpadomes locekli, parasti, Prezidenta Izpildpalīgu, Izpilddirektoru vai Reģionālo viceprezidentu, piedalīties NAC LATVIA pārrunās.
 1. Noteikumu mērķis. Katru noteikumu nosacījumu pirmkārt jātulko, izejot no tā, kas ir labāk sportam un katram sportistam atsevišķi.

NAC LATVIA reģionālo sacensību sankcionēšana

 1. Sankcionēšanas noteikumi. Jebkuram amatieru čempionātam nepieciešama NAC LATVIA sankcija. Turnīra Organizatoram jāiesniedz Prezidentam lūgumu par sankcionēšanu, izklāstītu rakstiskā veidā. Pēdējam jāsatur pēc iespējas vairāk informācijas, kas ļauj Prezidentam pieņemt nepieciešamo lēmumu. Tikai Nacionālās Federācijas izdod atļauju starptautisko neprofesionāļu sacensību organizēšanai Starptautiskajai bodibildinga Federācijai.
 2. Vienošanās. Tiklīdz Prezidents ir apstiprinājis lūgumu par turnīra sankcionēšanu, šo vienošanos nodod sacensību organizatoram. Tajā atrunā turnīra sankcionēšanas nosacījumus un NAC LATVIA atbildību par tā sekmīgu norisi. Organizators nevar paziņot par turnīra organizēšanu līdz kontrakta pārrunu beigām un pirms tā parakstīšanas no abām pusēm.
 3. Maksa par organizēšanu. Turnīra Organizatoram jāsamaksā NAC LATVIA par turnīra organizēšanas tiesībām. Apmaksas summu periodiski nosaka Prezidents. Visām reģionālajām NAC LATVIA sacensībām jāpaliek NAC LATVIA privātā īpašumā un pat maksas iemaksāšanas fakts par sacensību organizēšanu nepadara turnīra organizatoru par tā saimnieku.
 4. Atļaujas maksas nomaksāšana. Veic saskaņā ar vienošanos starp NAC LATVIA un organizatoru. Pēc kontrakta pārrunu beigām, pēc tā parakstīšanas un Federācijas (NAC LATVIA) atļaujas iemaksas pilnīgas vai daļējas saņemšanas, kontrakta laušanas gadījumā, neatkarīgi no iemesla, norādītā iemaksa netiek atgriezta organizatoram.

NAC LATVIA atbildība

 1. Vispārējie noteikumi. NAC LATVIA sacensību organizēšanu realizē to organizatori uz savu pašu risku.
 2. Atbildība par NAC LATVIA noteikumu un Konstitūcijas normu pārkāpšanu. NAC LATVIA nav atbildīga par organizatora finanšu zaudējumiem vai kaitējuma nodarīšanu organizatora un tā partneru reputācijai.
 3. Atbildība par apdrošināšanu. NAC LATVIA locekļi, vai tie ir sacensību dalībnieki, oficiālās personas, administratori, organizatori vai vēl kāds, piedalās sacensībās pēc paša gribas, un, tādējādi rīkojoties, zina, ka NAC LATVIA nav atbildīga par jebkuru iespējamu nelaimes gadījumu sacensību organizēšanā.
 4. Medicīnas personāls. Sacensību Organizators nodrošina dežūrējošu akreditētu medicīnas darbinieku klātbūtni, transportu steidzamiem pārvadājumiem visa turnīra laika gaitā sacensību norises vietā.

Sponsorēšana, reklāma un saikne ar sabiedrību

 1. Sponsorēšana. Sacensību Organizators var vērsties pēc sponsora atbalsta pie valdības un/vai komerckompānijām.
 2. Reklāma. Turnīra Organizators var izmantot reklāmu sacensību gaitā, izvietojot to izkārtņu un/vai baneru veidā, skatuves abās pusēs tādējādi, lai tie neaizsegtu skatu tiesnešu kolēģijai. Baneri un/vai izkārtnes var karāties augšā skatuves priekšējā plānā, vai skatuves abās pusēs, gar pozēšanas postamentu un/vai gar skatuves priekšējo malu.
 3. Saikne ar sabiedrību. Organizators ir atbildīgs par sabiedrības informēšanu pirms notikuma, tā laikā un pēc tā beigām. Organizators izmanto sakaru ar sabiedrību aģenta pakalpojumus maksimālas uzmanības piesaistīšanai caur avīzēm, radio un televīziju.
 4. Caurlaides presei. NAC LATVIA un tās pārstāvis ir atbildīgs par caurlaižu izdošanu plašsaziņas akreditētiem darbiniekiem. NAC LATVIA var izraidīt jebkuru preses pārstāvi attaisnojoša iemesla dēļ.

Kvalifikācija dalībai NAC LATVIA sacensībās

 1. Piedalīšanās tiesības. Sportistiem, kas ir jebkuras bodibildinga Federācijas locekļi, ir tiesības piedalīties atklātajās NAC LATVIA sacensībās.
 2. Pilsonība. Lai piedalītos NAC LATVIA sacensībās, atlētam jābūt pilsonībai vai imigranta, vai valsts, kuru viņš pārstāv, legāla iedzīvotāja statusam. Pēc turnīra Galvenā rīkotāja lūguma atlētam jāuzrada derīgu pasi, vai dokumentus, kas apstiprina imigranta vai legāla iedzīvotāja statusu, vai citu pierādījumu no pastāvīgās mītnes valsts.
 3. Dubultā pilsonība. Būdams pilsonis vai legāls vienas valsts iedzīvotājs, atlēts nevar piedalīties sacensībās par citu valsti bez mītnes valsts Nacionālās Federācijas rakstiskas atļaujas. Viena gada laikā sportistam nav tiesību pārstāvēt divas valstis.
 4. Ielūgumi uz sacensībām. Sacensību organizatoriem ir pilnvaras nosūtīt ielūguma vēstules un iebraukšanas veidlapas citām Nacionālajam Federācijām. Nacionālajai Federācijai vai privātajam dibinātājam nav tiesības uzaicināt tieši (bez Nacionālās Federācijas sankcijas) atlētus no citas valsts vai valstīm piedalīties sacensībās, kas notiek ārpus pašu nacionālās jurisdikcijas robežām.
 5. Sportistu atbildība. Sportistam nav tiesību uzstāties NAC sacensībās bez savas Nacionālās Federācijas iepriekšējas piekrišanas. Sportistiem aizliegts tieši kontaktēties ar Organizatoru dalībnieka statusa iegūšanai.
 6. Atlēts, kas nav uzstājies savas valsts reģionālajā čempionātā šajā sezonā netiek pielaists pie starptautiska līmeņa sacensībām. Par šī noteikuma pārkāpšanu seko disciplinārsods.

Fināli. Atklāšanas ceremonija

Ģērbtuves. Aiz kulisēm un ģērbtuvēs atļauj atrasties tikai galvenajam personālam. Kategoriski neatļauj atrasties dzīvesbiedrēm, draugiem, draudzenēm, ģimenes locekļiem vai radiniekiem. Palīgtreneriem un asistentiem jābūt tā paša dzimuma, kāds ir sportistiem. Nekādos apstākļos ģērbtuvēs neielaiž pretējā dzimuma trenerus un citas personas.

Neizšķirts rezultāts

Neizšķirts rezultāts. Vienādu punktu skaita rašanās gadījumā neizšķirtu atļauj ar “salīdzinošā aprēķina” metodi. Katra tiesneša piešķirtās vietas salīdzina “kolonnu pēc kolonnas”, virs sportista kolonnas ar mazāku vietu summu liek punktu. Neizšķirta rezultāta piešķiršanai ņem vērā visu deviņu tiesnešu rezultātus. Punktu skaitu aprēķina abiem sportistiem. Par uzvarētāju paziņo un labāku vietu saņem tas, kurš ir savācis lielāku punktu skaitu.

Rezultātu publicēšana

Rezultāti. Sekretārs savāc katras kategorijas protokolus un ieraksta rezultātu “Gala rezultātu protokolā”.

Protokola saturs. Protokols satur informāciju par katra dalībnieka katras kategorijas numuru, vārdu un valsti, uzskaitot finālistus viņu ieņemto vietu kārtībā, norādot katrā raundā savākto vietu summu.

Naudas balvas

Naudas balvas. Nacionālās Federācijas var piešķirt naudas balvas amatieru turnīriem savā valstī. Viņām ir tiesības uzaicināt atlētus no citām valstīm piedalīties čempionātos, kur piešķir naudas balvas.

Reģistrācijas iemaksa NAC LATVIA

Reģistrācijas iemaksa NAC LATVIA. NAC LATVIA nosaka reģistrācijas iemaksu visiem sportistiem un delegātiem, kas piedalās sacensībās NAC LATVIA aizgādībā.

Iemaksas summu nosaka ar Federācijas Padomes lēmumu.

NAC LATVIA Goda kodekss

Ievads

NAC LATVIA Goda Kodekss ir pārliecības kopums, pierakstīts kā galvenie virzieni, kas jāievēro visiem locekļiem, vai tie ir sacensību dalībnieki, oficiālās personas, administratori, un lai justos kā vienas lielas NAC ģimenes locekļi. Nacionālās Federācijas un citi locekļi iestājas NAC LATVIA pēc savas brīvas gribas un tam piekrīt, pakļaujas Statūtiem un noteikumiem, kuru neatņemama daļa ir Goda Kodekss. Federācija vai cits loceklis, kura darbības ir pretrunā ar Goda Kodeksu, var tikt pakļauts disciplināriem un citiem iedarbības mēriem.

Sacensību dalībnieki

Mēs, atlēti, kas nodarbojamies ar bodibildingu un fitnesu, saprotot, ka mūsu uzvedība atspoguļojas uz bodibildinga un fitnesa kā sporta veida labo slavu, un apzinoties ar šo mums uzlikto atbildību, apņemamies:

 1. Būt atbildīgiem sabiedrības, mūsu treneru, oficiālo personu un NAC LATVIA administratoru priekšā;
 2. Cienīt, novērtēt un atbalstīt bodibildingu un fitnesu kā sporta veidu, sacenšoties labākajā formā un esot labā formā semināros un šovos;
 3. Cienīt mūsu oponentus vienādos apstākļos draudzīgas sāncensības un augstas sporta meistarības garā;
 4. Cienīt NAC LATVIA Konstitūciju un tās Noteikumus, tāpat kā arī sacensību noteikumus, un aplūkot tos kopā ar citiem sportistiem, administratoriem un organizatoriem;
 5. Nepieļaut Federācijas administrācijas, Prezidenta, turnīru organizatoru, kā arī šo personu darbību nepatīkamu vai aizvainojošu apspriešanu.
 6. Pieņemt oficiālo personu lēmumus sportiskās meistarības garā kā vienīgos pareizos, godīgos un objektīvos;
 7. Turpināt cīnīties par ķermeņa pilnīgošanu un augstiem morāliem principiem; cienīt un atbalstīt mums uzticēto uzticību un atbilst personīgās uzvedības standartiem, ko gaida no mums;
 8. Kalpot par piemēru, iedvesmas avotu citu cilvēku piesaistīšanai mūsu sporta veidam;
 9. Darboties kopā ar oficiālajām personām un administratoriem augstu standartu attīstīšanā, gan morālo, gan arī fizisko, bodibildinga un fitnesa kā sporta veidu progresam un NAC LATVIA mērķu sasniegšanai;

Oficiālās personas

Mēs, oficiālās personas, labi apzinoties mums uzlikto atbildību un to, kādas sekas būs mūsu kā tiesnešu darbībām un lēmumiem, apņemamies:

 1. Izturēties pret sacensību organizēšanas noteikumiem godīgi, objektīvi un taisnīgi;
 2. Aizsargāt visu sacensību dalībnieku interesēs vienādos apstākļos;
 3. Nodrošināt vislabākos apstākļus sportistiem, oficiālajām personām un administratoriem;
 4. Cienīt sāncensības jūtas un sportistu emocijas un izrādīt nelielu pretimnākšanu, ko attaisno cīņas intensitāte;
 5. Cienīt NAC LATVIA Konstitūciju un noteikumus un administrācijas prasības, un strādāt kopā ar oficiāli ievēlētiem vai nozīmētiem administratoriem, viņiem pildot savus pienākumus;
 6. Kopā ar turnīra organizatoriem ātri un savlaicīgi pieņemt lēmumus saskaņā ar prasībām, izvirzītām attiecībā pret tiesāšanas procedūrām;
 7. Atturēties no mēģinājumiem ietekmēt citu tiesnešu vai oficiālo personu lēmumus un cienīt to personīgo viedokli un lēmumu;
 8. Cienīt mums kā tiesnešiem izrādīto uzticēšano un atbilst personīgās uzvedības standartiem;
 9. Darboties kopā ar sportistiem, oficiālajām personām un administratoriem augstu standartu attīstīšanā, gan morālo, gan arī fizisko, bodibildinga un fitnesa kā sporta veidu un NAC LATVIA mērķu sasniegšanai;

Reģistrācijas noteikumi

Reģistrāciju — Svēršanos — Auguma garuma mērīšanu visās sacensībās jākontrolē Galvenajam tiesnesim, un tas notiek sekojošā veidā:

 1. Visiem sportistiem, neatkarīgi no kategorijas, personīgi jāierodas uz reģistrācijas procedūru. Dalībnieks, kas nav ieradies uz reģistrāciju/svēršanos un auguma garuma mērīšanu noteiktajā laikā, tiek izslēgts no dalības sacensībās.
 2. Visiem sacensību dalībniekiem jābūt tajā sporta apģērbā, kas būs viņiem apģērbts iepriekšējas tiesāšanas un finālu laikā, kas ļaus Galvenajam tiesnesim izdarīt secinājumu, vai viņu apģērbs atbilst vispārpieņemtajiem NAC LATVIA standartiem.
 3. Reģistrācijas gaitā visiem sportistiem jābūt pie sevis:
 • aizpildīta dalībnieka anketa;
 • derīga pase;
 • DISKS ar mūzikas ierakstu pozēšanai (kategorijām ar Izvēles pozēšanas raundu).

Piezīme: Sacensībās starp junioriem un meistariem, ja nav dzimšanas datuma, mēneša un gada vai citu dokumentu, dalībniekam jāuzrāda legālu dokumentu, kas satur šo informāciju.

Sportists reģistrējas sacensībām tikai pēc Reģionālās Federācijas pieteikuma!

Sacensību atlētam, kura svars pārsniedz augšējo robežu, noteiktu šajā svara kategorijā, ir tiesības pāriet citā kategorijā.

Reģistrācijas (svēršanās/auguma garuma mērīšana) laikā Tiesnešu Kolēģija nosaka kārtību, kādā sportisti uzstāsies. Tiesnešu Kolēģijas sekretārs izdod katram sportistam atsevišķu viņa nejauši izvēlētu numuriņu, kuru piestiprina pie peldbiksēm vai bikini kreisajā pusē un tas ir numurs, ar kuru uzstāsies šis sportists.

Reģistrācijā katram sportistam jānodod savu disku, uz kura jābūt sportista vārdam un numuram, ar kuru viņš uzstāsies. Tiesnešu Kolēģijas sekretāram vai tā palīgam jāfiksē to pašu sportista numuru, kuru viņš saņēma reģistrācijā, uz viņa kasetes (diska) ar Izvēles programmas muzikālo pavadījumu.

Reģistrācijā katram sportistam jāuzrāda dokumentu (pase), kas apstiprina viņa vecumu.

Junioram ir tiesības uzstāties sacensībās tikai līdz 23 gadiem. Sasniedzot norādīto vecumu, sacensību dalībnieks automātiski pārstāj būt juniors un pāriet pieaugušo kategorijā.

Meistaru (veterānu) kategorijā atļauts uzstāties vīriešiem vecumā no 40 gadiem.

Jebkurš sportists, kas pamet čempionātu bez Galvenā tiesneša īpašas atļaujas, tiek diskvalificēts uz vienu gadu, kā arī tiek atņemti šajās sacensībās iegūtie tituli.